Almen praksis rolle i forhold til borgere med kroniske lidelser

I Danmark har vi et højt antal indlæggelser blandt KOL- og diabetespatienter sammenlignet med vores nordiske naboer. Men hvordan forebygger praktiserende læger indlæggelser og ambulante besøg blandt disse patienter? Undersøgelsen skal blandt andet give svaret på dette, samt hvordan vi kan øge kvaliteten i behandlingen af kronisk syge allerede i almen praksis.

Faglige anbefalinger fra blandt andre Sundhedsstyrelsen peger på, at almen praksis og den øvrige primære sektor spiller en central rolle i forhold til forebyggelsen af kronikerrelaterede indlæggelser – for eksempel blandt KOL- og diabetespatienter. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at behandlingen af kronikere foregår i borgerens eget nærmiljø og dermed i primærsektoren for at sikre den bedst mulige livskvalitet for den enkelte. OECD har ligeledes påpeget, at en effektiv behandling i den primære sektor kan reducere akut forværring af kroniske sygdomme og forebygge unødvendige hospitalsindlæggelser.

Denne analyse fokuserer på almen praksis evne til at forebygge sygehuskontakter blandt KOL- og diabetespatienter under hensyntagen til forskelle i rammevilkår. Det undersøges, om der er sammenhæng mellem antallet af sygehuskontakter, og hvordan den enkelte almene praksis har tilrettelagt opgaven fx i forhold til organisering, personale og behandlingsindsats (årskontroller, lungefunktionsmålinger, medicinordinering mv.).  I analysen laves der også en praksis afdækning, der skal skabe et detaljeret, praksisnært indblik i, hvordan læger og praksispersonale arbejder med at forebygge sygehuskontakter blandt kronikere til inspiration for andre.

Formål

Med udgangspunkt i en kvantitativ benchmarkinganalyse undersøges almen praksis evne til at forebygge sygehuskontakter blandt kroniske patienter. I analysen tages der hensyn til forskelle i rammevilkår i de enkelte praksisser, for eksempel patienternes socioøkonomi og sygdomshistorik. Det skal synliggøre forskelle – og dermed potentialer – for forbedringer på tværs af almen praksis.

Herudover laves kvalitative studier i 9 almene praksisser, der skal skabe et detaljeret, praksisnært indblik i, hvordan læger og praksispersonale arbejder med kronikere, herunder hvilke udfordringer og succeser de oplever. Studierne skal gøre det muligt at belyse og sammenligne kronikerindsatsen på tværs af forskellige praksisformer.

Metode

Benchmarkinganalysen udføres på baggrund af registerdata og foretages, så der tages højde for de rammevilkår, som de praktiserende læger arbejder under.

I den kvalitative analyse laves dybdegående beskrivelser af, hvordan kronikerindsatsen er organiseret og udført i 9 almene praksisser, samt hvilke udfordringer og muligheder der opleves af læger og praksispersonale, både i forhold til intern organisering, sundhedsdata, patientpopulationen og det øvrige sundhedsvæsen. Analysen gennemføres i samarbejde med VIVE. VIVE står for indsamling af data, dataanalyse og afrapportering med løbende sparring og dialog med Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed.

Analysen forventes offentliggjort i 1. halvår 2020.

 

Kontakt

Anja Markovic

Chefkonsulent