Fastholdelse eller tilbagevenden til arbejde i forbindelse med almen genoptræning

Hvor gode er kommunerne til at få beskæftigede med en muskel – og skeletlidelse tilbage i arbejde efter starten på et alment genoptræningsforløb? Hvilke konkrete tiltag kan være med til at sikre, at flere erhvervsaktive borgere med en muskel– og skeletlidelse vender tilbage til arbejde efter et genoptræningsforløb? Dette undersøger Social – og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed i en ny analyse.

Med strukturreformen i 2007 overtog kommunerne ansvaret for den almene genoptræning efter § 140 i Sundhedsloven. Almen genoptræning tilbydes til alle, der ved en sygehuskontakt vurderes til at have et behov for genoptræning. Formålet med genoptræningen er blandt andet, at borgeren opnår den samme eller den bedst mulige funktionsevne i forhold til borgerens niveau inden sygehuskontakten.

For de borgere, der var i beskæftigelse inden sygehuskontakten, vil et mål med genoptræningen blandt andet være at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der er dog ingen faste retningslinjer for, hvordan kommunerne skal strukturere genoptræningsindsatsen for at opnå dette.

Social – og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har derfor igangsat en analyse af kommunernes genoptrænings – og beskæftigelsesindsats. Analysen skal dels afdække kvantitativt, hvor gode kommunerne er til at sikre, at erhvervsaktive borgere vender tilbage til beskæftigelse. Og dels afdække kvalitativt forskellige konkrete tiltag, som kan være med til at sikre, at flere erhvervsaktive borgere vender tilbage til beskæftigelse efter et genoptræningsforløb.

Formål

Formålet med den kvantitative del af analysen er at undersøge og vise, om der er forskel på, hvor gode kommunerne er til at få erhvervsaktive borgere med en muskel- og skeletlidelse tilbage i beskæftigelse. Det gøres gennem en benchmarkinganalyse, hvor der tages højde for forskelle i kommunernes rammevilkår. Formålet med den kvalitative analyse er at give kommunerne konkret inspiration til, hvordan man kan arbejde med genoptrænings – og beskæftigelsesindsatsen for de erhvervsaktive borgere for at få flere tilbage i beskæftigelse.

Metode

Analysen indeholder både kvantitative og kvalitative elementer.  Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed udarbejder den kvantitative del af analysen, mens den kvalitative del gennemføres af COWI. Den kvantitative analyse er baseret på registerdata, mens den kvalitative del baseres på interviews blandt ansatte i genoptrænings – og beskæftigelsesenhederne i kommunerne.

Analysen forventes offentliggjort i 1. kvartal 2020.

 

Kontakt

Julia Lysdal Veje

Fuldmægtig