Kommunernes rolle som køber af botilbudspladser til voksne

Er der forskel på, hvordan kommunerne griber deres rolle som køber af botilbudspladser an på det specialiserede voksenområde? Foretager kommunerne en markedsafdækning og forhandles der om prisen, når kommunerne skal købe pladser hos eksterne? Det undersøges i en ny kvalitativ analyse.

Det har i flere år været en udfordring for mange kommuner at styre udgifterne til det specialiserede socialområde. Derfor står området højt på den aktuelle politiske dagsorden, og der arbejdes løbende på at udvikle nye arbejdsgange og modeller, der kan gøre driften mere effektiv og styrbar.

En del af borgerne på det specialiserede voksenområde bor i et botilbud, som kommunerne kan visitere til efter § 107 (midlertidigt botilbud), § 108 (længerevarende botilbud) i serviceloven og ABL § 105/SEL § 85. Disse botilbudspladser udgør en meget stor andel af kommunernes samlede udgifter til det specialiserede socialområde.

Botilbudspladserne er delvist markedsgjort, og kommunerne køber derfor botilbudspladser af hinanden og af private og regionale leverandører. Der er dog stor forskel på, hvad den gennemsnitlige botilbudsplads hos eksterne leverandører koster på tværs af kommunerne, og det er forventningen, at der også er forskel på, hvordan kommunerne varetager sin egen rolle som køber af botilbudspladser. Derfor har Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed igangsat en kvalitativ analyse af kommunernes rolle som køber af botilbudspladser til voksne.

Formål

Analysen skal med udgangspunkt i en række temaer om fx organisering, kompetencer, kontraktindgåelse og opfølgning give kommunerne konkret inspiration til, hvordan man som kommune kan arbejde for at nedbringe afregningspriserne, når man køber eksterne pladser til voksne i botilbud. Det skal ske ved blandt andet at afdække forskelle og ligheder mellem kommunerne i forhold til indkøbsprocessen og beskrive lærerig viden om, hvordan andre kommuner griber køberrollen an.

Metode

Der er tale om en kvalitativ analyse, der baseres på semi-strukturede interviews blandt relevante ledere og medarbejdere i 14 kommuner.  Analysen gennemføres af Deloitte på vegne af Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed.

Analysen forventes offentliggjort i 1. halvår 2020.

 

Kontakt

Martin Bille

Specialkonsulent