Kortlægning af kommunale økonomi- og visitationsmodeller på specialundervisningsområdet

Hvordan har kommunerne organiseret styringen af specialundervisningsområdet? Hvem har finansieringsansvaret, når en elev henvises til specialundervisning? Hvem træffer beslutningen om, at en elev skal modtage specialundervisning, og hvilke overvejelser og hensyn ligger bag den valgte indretning af området? Det undersøges i en ny analyse.

En tidligere analyse fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed viste, at en stigende andel elever modtager specialundervisning sammenlignet med tidligere. Du kan finde analysen på dette link.

I en ny analyse kortlægger Benchmarkingenheden de kommunale økonomi- og visitationsmodeller på specialundervisningsområdet. Gennem økonomi- og visitationsmodellerne kan kommunalpolitikerne påvirke de økonomiske incitamenter for visitationen af elever til specialundervisning. Vi ved dog ikke så meget om, hvordan kommunerne rent faktisk har indrettet den økonomiske styring af området i dag – og hvordan økonomimodellerne har udviklet sig over tid. Derved går kommunerne glip af vigtig viden om hinandens erfaringer med forskellige styringsmodeller.

Formål

Kortlægningen skal give kommuner og andre aktører på området viden om, hvordan andre kommuner har indrettet styringen af visitationen til specialundervisningsområdet. Kortlægningen afdækker temaer om kommunalpolitiske strategier og målsætninger, finansieringsansvar samt organisering af visitation, og skal give kommunerne et bedre grundlag for at finde inspiration fra andre kommuners indretning af specialundervisningsområdet.

Resultaterne af denne kortlægning vil blive anvendt i en anden analyse, der igangsættes i løbet af 2020, hvor det undersøges om forskellige kommunale økonomi- og visitationsmodeller ser ud til at have betydning for hvor mange elever, der visiteres til specialundervisning i kommunen.

Metode

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets skolechefer. Spørgeskemaet er kvalificeret gennem interviews med otte kommuner og afprøvet med pilotinterviews i yderligere tre kommuner. Analysen gennemføres af Index100 på vegne af Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed.

Analysen forventes offentliggjort i 1. kvartal 2020.

Kontakt

Marianne Møller Sørensen

Fuldmægtig