Kortlægning af kommunernes arbejde med udviklingen af børns sprog i dagtilbud

Hvordan har kommunerne organiseret og rammesat arbejdet med børnenes sprogudvikling i dagtilbuddene? I hvor høj og hvornår rammesættes sprogudviklingsarbejdet fra centralt hold i kommunen, og hvornår er beslutningerne lagt ud til ledelsen i det enkelte dagtilbud? Det undersøges i en ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed.

Vi ved fra forskning, at børnenes tidlige sproglige udvikling har stor betydning for børnenes senere resultater i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Der ses forskelle på børnenes sproglige kompetencer allerede fra 1 års alderen. Og forskellene ser ud til at blive fastholdt frem mod skolestart og op igennem skoletiden

Det er kommunernes opgave at lade udviklingen af børnenes sprog indgå som et centralt element i det pædagogiske læringsmiljø i alle dagtilbud. I en ny analyse kortlægger Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, hvordan kommunerne på forskelligvis har organiseret og rammesat dette arbejde, og hvilke overvejelser der ligger bag. Det undersøges blandt andet, i hvilket omfang kommunen har fastlagt retningslinjer og strategier for arbejdet med børnenes sprogudvikling, i hvilket omfang forvaltningen understøtter sprogindsatsen i dagtilbuddene, og om der løbende bliver fulgt på børnenes sproglige resultater.

Formål

Analysen skal med afsæt i de styrkede pædagogiske læreplaner give kommuner og andre aktører på området viden om, hvordan andre kommuner har grebet opgaven omkring børnenes sproglige udvikling an. Dette kortlægges ud fra temaer om organisering og ledelse, den faglige indsats samt opfølgning og kvalitetsudvikling.

Metode

Analysen baseres på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets dagtilbudschefer, og suppleres med dybdegående interviews med udvalgte kommunale dagtilbudschefer. Spørgeskemaet er kvalificeret gennem sparing med interessenter på området. Analysen gennemføres af Rambøll på vegne af Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed.

Analysen forventes offentliggjort i 1. kvartal 2020.

Kontakt

Marianne Møller Sørensen

Fuldmægtig