Udvikling i udgifter og aktivitet på området for udsatte børn og unge

Hvordan har udgiftsudviklingen været på området for udsatte børn og unge i de forskellige kommuner? Det vil en ny analyse af Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed undersøge på landsplan og kommuneniveau.

Tidligere analyser har vist, at der i de seneste år er sket en markant ændring i aktiviteten på området for udsatte børn og unge. Der er i dag større fokus på forebyggelse og tidlig indsats, end der har været før. Samtidigt anbringer kommunerne i højere grad børn og unge i plejefamilier fremfor på institutioner og opholdssteder.  Men er der forskel på tværs af landet i forhold til, hvor kraftigt disse udviklingstendenser er slået igennem?

Med afsæt i kontoplanen ses der i den forbindelse på udviklingen i de samlede udgifter til hhv. forebyggende foranstaltninger og anbringelser i de enkelte kommuner, ligesom der zoomes ind på de forskellige anbringelsestyper. Udviklingen i de samlede udgifter dekomponeres desuden i udviklingen i antal modtagere og udviklingen i gennemsnitpriser pr. modtager inden for fx de forskellige anbringelsestyper, og det undersøges, om der på tværs af kommunerne er forskelle i udviklingstendenser herunder forskydninger mellem tilbudstyper.

Så vidt muligt undersøges også, om der er klare sammenhænge mellem udviklingstendenserne inden for forskellige tilbudstyper og udviklingen i de samlede udgifter.

Formål

Analysens formål er at skabe mere viden og gennemsigtighed omkring aktivitets- og udgiftsudviklingen på området for udsatte børn og unge på tværs af landet.  

Metode

Analysen er kvantitativ. Der tages udgangspunkt i kommunernes regnskabsdata, og aktivitetsdata fra flere forskellige registre på individniveau fra Danmarks Statistisk forskerordning. Analysen har fokus på udviklingen og er derfor primært deskriptiv, men der vil være fokus på sammenhænge og mønstrer mellem de forskellige nøgletal, der præsenteres i analysen.   

Analysen forventes offentliggjort i 1. halvår 2020.

Kontakt

Martin Bille

Fuldmægtig